Nespekulujte.
Investujte.

Nespekulujte.
Investujte.

Investiční filozofie

Investiční
filozofie.

Cílem je vytvořit vždy takovou skladbu portfolia, aby odolávalo i tržním výkyvům a tak dosahovalo dlouhodobého růstu. Na dlouhém horizontu jsou totiž akcie vzhledem k současné měnové politice centrálních bank výrazně zajímavější investicí než dluhopisy či bankovní depozita.

Dlouhodobé výnosy na roční bázi (1999 – 2020)

Investiční filozofie

Výnosy jsou prezentovány pouze pro ilustraci a neměly by být považovány za prediktivní v rámci průběžného výnosu fondu. Nelze zaručit, že fond dosáhne svých cílů nebo se vyhne ztrátám.

Portfolio.
Robustní základy.

Portfolio Smart Stocks je složeno především z velkých a stabilních společností. V našem hledáčku jsou podniky s trvale udržitelnou konkurenční výhodou či akcie firem, které se z rozličných důvodů dostaly na atraktivní úrovně vzhledem ke své fundamentální hodnotě. 

Nespekulujeme s drahými akciemi malých biotechnologických společností či konopných firem. Naopak investujeme kapitál tak, abychom se vyhnuli riziku výrazné ztráty a zároveň přinesli na dlouhodobém horizontu zajímavé zhodnocení. 

Při skladbě investičního portfolia dbáme na diverzifikaci, nikoliv však zbytečně vysokou. Dobré příležitosti jsou totiž vzácné. Z toho důvodu je portfolio fondu složeno zpravidla z 10-15 jednotlivých investic. To umožňuje detailní znalost aktiv zahrnutých v portfoliu. Průběžně monitorujeme i ostatní příležitosti a v případě potřeby provádíme obměnu složení majetku fondu. 

Příklady investičních nápadů v portfoliu fondu

Příklady investičních nápadů v portfoliu fondu

Příklady investičních nápadů v portfoliu fondu
Cílové rozložení portfolia fondu

Cílové rozložení portfolia fondu.

Složení fondu Smart Stocks se flexibilně mění podle aktuální situace na finančních trzích. Zároveň se snažíme snížit četnost obchodování na minimum, abychom drželi náklady na uzdě. Dominantním zaměřením portfolia jsou globální akcie. Doplňkově fond investuje i do ETF, dluhopisů či majetkových účastí v soukromých společnostech. 

Cílové rozložení portfolia fondu

Oproti klasickým investičním fondům máme uvolněné ruce a nejsme svázáni zbytečně složitými pravidly. Nesnažíme se kopírovat žádný benchmark ani být neustále 100% zainvestovaní. Pokud aktuální tržní prostředí nepřináší dostatek zajímavých příležitostí, část portfolia umisťujeme do hotovosti a vyčkáváme na správnou chvíli pro opětovný vstup do trhu. Investování totiž není sprint, ale běh na dlouhou trať.

Poplatek za poplatek

Vůči investorům jsme plně transparentní. Zakládáme si na pravidelné komunikaci prostřednictvím reportů, ve kterých popisujeme dění na finančních trzích a v portfoliu fondu. Naprosto otevření jsme i co se týče účtovaných poplatků. 

Klademe důraz zejména na motivační systém odměňování správce formou výkonnostních poplatků. Správce i investor jsou orientovány stejným směrem, a to na zhodnocování. Účtujeme fixní 1% manažerský poplatek v kombinaci s 30% výkonnostním poplatkem.

Kvalifikovaní a profesionální investoři

Smart Stocks není klasickým investičním fondem určeným pro širokou veřejnost. Fond je založen na správě majetku srovnatelné s obhospodařováním dle § 15 ZISIF (zákona o investičních společnostech a investičních fondech).

Za kvalifikovaného investora je považován ten, kdo je schopen investovat minimálně částku v ekvivalentu 125 000 EUR. Ve specifických případech však lze přijmout i investora s nižší minimální investicí, a to od 500 000 CZK.

Spolupráce.
Kvalifikovaný investor.

Proces spolupráce

Proces spolupráce

Proces spolupráce

Pro zjištění informací, za jakých podmínek můžete do fondu investovat, kontaktujte jeho správce.

Fond není určen široké veřejnosti, ale pro omezený okruh kvalifikovaných investorů, z toho důvodu do něj nelze vstoupit přes klasické distribuční cesty jako jsou investiční zprostředkovatelé či banky.

Brožura ve formátu PDF [0,6 MB]


↸ Nahoru

Disclaimer pro návštěvníky

Informace uvedené na webových stránkách
Společnost PP Financial wealth management a.s. spravuje privátní alternativní fond SMART STOCKS a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF.  Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“).  Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení.  Společnost PP Financial wealth management a.s. není registrovaným obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem, poradcem či makléřem. Jsou-li zmiňovány konkrétní finanční produkty či cenné papíry, jde o uvedení pouze za edukativním účelem. Správce fondu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých investorů. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Prezentované a cílené výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.